B?LG? GÜVENL??? YÖNET?M S?STEMLER? POL?T?KAMIZ


Bizimle ileti?im halinde olan herkese sundu?umuz i? süreklili?imiz ve bilgi varl?klar?m?zla Bilgi Güvenli?i Yönetim Sistemleri Standard?n?n yerine getirilmesi, sürekli iyile?tirilmesi ve buna ba?l? tüm yasal ?artlara uyulmas?, risklerin azalt?larak ihlallerin ya?anmamas?, fark?ndal???n art?r?lmas?, di?er yönetim sistemleri ile entegre bir ?ekilde sektörümüzde bilgi güvenli?i aç?s?ndan örnek bir kurulu? olmak için var gücümüzle çal???r?z.